Algemene Privacyverklaring.

MC Lotus vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).Bij deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens wij verzamelen) en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. MC Lotus vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mede dat wij in ieder geval;

-uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring.

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen om de uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.     

-passende technische en organisatorische maatregelen hebben wij genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

_Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te willen wijzen en deze respecteren.

Als MC Lotus vzw zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contact gegevens.

MC Lotus Bilzen vzw
Tabaartstraat 36
3740 Bilzen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Uw persoonsgegevens worden door MC Lotus vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden;

-Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van MC Lotus vzw.
-Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
-Het bekomen van eventuele subsidiëring door de stad.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen;

-Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon/Gsm nummer, E-mailadres, statuut....

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. MC Lotus vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan één jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens;

-Alle personen die namens MC Lotus vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van U ontvangen hebben.                     Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel daarvan) door ons.

Wijziging privacy statement;

MC Lotus vzw kan zijn privacy statement wijzigen.

 

Het bestuur